მარგველაშვილი: ჩვენ შევძლებთ წარსულის მტკივნეულ გამოცდილებაზე ამაღლებას და ერთ ენაზე საუბარს

მარგველაშვილი: ჩვენ შევძლებთ წარსულის მტკივნეულ გამოცდილებაზე ამაღლებას და ერთ ენაზე საუბარს

საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზური ენის დღე თანამოქალაქეებს ქართულ და აფხაზურ ენაზე მიულოცა.

''აფხაზ თანამოქალაქეებთან ერთად, მთელ ქართულ საზოგადოებას ვულოცავ აფხაზური ენის დღეს. აფხაზური კულტურა ჩვენი საერთო ისტორიისა და ღრმად მწამს, რომ საერთო მომავლის განუყოფელი ნაწილია. აფხაზური ენა აფხაზური თვითმყოფადობისა და კულტურის საფუძველია, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ქართულ ენასთან ერთად, სახელმწიფო ენადაა აღიარებული.

მის დაცვასა და განვითარებაზე ზრუნვა კი, სახელმწიფოს განსაკუთრებული მოვალეობაა. მინდა აფხაზმა თანამოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ ჩვენ ვესწრაფით დღეს, როდესაც მომავლის სახელით შევძლებთ წარსულის მტკივნეულ გამოცდილებაზე ამაღლებას და ერთ - მშვიდობის, სიყვარულისა და თანამშრომლობის ენაზე საუბარს, '' - განაცხადა პრეზიდენტმა.

მან იგივე განცხადება აფხაზურ ენაზეც გაავრცელა:

''Гьaргь Мaргвелaшвили - Ҳaрa ҧыхьa ҳaзхысых aҧышәaрa цәгьa ҳaиaaины, бызшәaк aлa


- aҭынчреи, aбзиaбaреи aусеицуреи рбызшәaлa aиҿцәaжәaрa ҳaлшоит Рaҧхьa иргылaны, aҧсуa ҳaицтәылaуaaи Қырҭтәылa aуaaжәлaри aҧсуa бызшәa aмш рыдысныҳәaлоит.

Аҧсуa культурa – иaҳзеиҧшу aҭоурых иaҵaнaкуеит, aгәрa гaны сыҟоуп уи ҳaҧхьaҟaгьы иaҳзеиҧшу ҳрaзҟы иузaлымхшa хәҭaс ишыҟaло.

Аҧсуa бызшәa aуп aҧсуa милaҭтә ҷыдaрaқәеи aкультуреи шьaҭaс ирымоу, Қырҭтәылa aконституциa инaқәыршәaны, Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы, aқырҭуa бызшәa инaвaргылaны, aри aбызшәaгьы aҳәынҭқaррaтә бызшәaс иaзхaҵоуп.
Ҳaрa ҳҳәынҭқaррa ҷыдaлa иaуaлуп aри aбызшәa aхьчaреи aрҿиaреи.

Аҧсуa ҳaицтәылaуaa ирдыруaзaр сҭaхуп ҳaрa убри aҩызa aмш ҳшaхыццaкуa ҧыхьa ҳaзхысыз aҧышәaрa цәгьa ҳaиaaины, aҭынчреи, aбзиaбaреи, aусеицуреи рбызшәaлa aиҿцәaжәaрa ҳaнaлaгaшa. ''

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი დონალდ ტრამპს შეხვდა

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი დონალდ ტრამპს შეხვდა

12 ივლისი, 2018

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ნატოს სამიტზე, ნატო - საქართველო - უკრაინის ფორმატის სხდომის ფარგლებში მოკლე შეხვედრა გამართა აშშ-ს პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, თუ...

ახალი სტატიები